Amrita Vidyalayam Sr. Sec. School,
Affiliation . No. 1930161,
5, Amman Nagar, Nesapakkam,
K. K. Nagar, Chennai - 600 078.
Mail: mail@avchennai.edu.in
Phone: 044- 24700119, 22493969, 7810909005
View KK Nagar
Amrita Vidyalayam Sr. Sec. School,
Affiliation No.1931146,
Amrita Road, 200 ft Bypass - Service Road,
Kovur, Chennai - 600 128.
Phone: 97104 00044 / 97105 00055.
Mail: mail@kovur.avchennai.edu.in
View Kovur